دسته: دوره های آموزشی

۰

اولین بار در تاریخ آموزشی و ورزشی استان آذربایجانشرقی

برگزاری کارگاههای تخصصی آموزشی رشته تربیت بدنی با همکاری پژِوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم وتحقیقات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

There are no products
0

Your Cart