ضیافت ناهار پیشکسوتان بنام ورزشهای رزمی کشور

 

مراسم ضیافت ناهار باحضوراساتیدوپیشکسوتان بنام ورزشهای رزمی ،مردنامی وپدر ورزشهای رزمی استان استاد پوراصل بنیانگذارکونگ فو،تکواندو  ورئیس اسبق هیات تکواندو استان آذربایجان شرقی،استادحاج مجتبی سرندی رئیس اسبق ورزشهای رزمی استان ومشاور ارشد فدراسیون ورزشهای رزمی،استادیوسف جاویدان بنیانگذار رشته رزمی تای بوکسینگ فول کنتاکت،قهرمان چندین دوره مسابقات بین المللی ومدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی انصارولایت آذربایجان ومرکزعلمی،پژوهشی،تخصصی تبریزسلامت
استادبهزادگوگانی ریاست اسبق کونگ فو استان وازپیشکسوتان ورزشهای رزمی وکونگ فو
استادآزادی ازپیشکسوتان ورزشهای رزمی ورئیس اسبق رزم آوران استان.
دکترموسی خانی ازپیشکسوتان رزم آوران استان.
استادرحیم فکری ازقهرمانان وپیشکسوتان بنام ورزسهای رزمی ورزم آوران استان.
استادعباس شاهسونی ازمربیان باسابقه رزم آوران استان
استادفرامرزی ازقهرمانان وپیشکسوتان ورزشهای رزمی ورزم آوران استان
استاد اصغرسرندی ازقهرمانان وپیش کسوت رزم آوران
وسایرپیشکسوتان،مربیان ورزشهای رزمی دریک فضای بسیارصمیمی ضیافت ناهار حضورداشتند وبه مرور خاطره های شیرین دوران اوج ورزشهای رزمی استان وستاره ها وچهره های ماندگار ورزشهای رزمی کشوربودند تجدیدخاطره نمودند.

 

 

There are no products
0

Your Cart