حرکات اصلاحی چیست؟

حرکات اصلاحی یکی از بخش های تربیت بدنی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری های جسمانی توسط تمرین های بدنی است.به عبارت دیگر حرکات اصلاحی عبارتاستاز برنامه ای  ورزشی وحرکتی که در آن با اجرای تمرین های خاص عملکرد وساختمان بدن تغییر می کندواصلاح میشود.شاید نتوان معیار ثابت ومشخصی برای وضعیت بدنی تمام افراد به صورت یکسان در نظر گرفت زیرا این موضوع در ارتباطبا مکانیک بدن وتحت تاثیر عملکرد دستگاه های مختلف بدن از جمله اسکلت وعضلات است.

.images48GSDEN6

اما آنچه اهمیت دارد این است که یک وضعیت بدنی مناسب تر خستگی کمتر وکارایی بیشتر دارد.عوامل دیگر نیز به صورت جزییدر ساختار جسمانی موثر است از جمله نژاد-سنت وعادت های مختلف وحتی حالات روحی وروانی افراد که در ملل مختلف به صورت های گوناگون دیده میشود.عواملی مانند بیماری ویا خستگی نیز وضعیت کلی بدن را بطور مقطعی تحت تاثیر قرار می دهند زیرا در نتیجه ی بیماری وخستگی توان عضلات بدن کاهش می یابد ونیروی وزن بدن بر نیروی انقباضات عضلانی غلبه می کند ووضعیت قائم بدن دچار مشکل می شود.

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart