اهداف پروتکل های آب درمانی


پروتکل های اب درمانی (تمرینات قدرتی؛ استقامتی و کششی در آب) جهت دستیابی به اهداف زیر انجام میگردند:
– بازگرداندن قدرت عضلانی پس از آسیب، جراحی و محدودیت های حرکتی
– بازتوانی ساختارهای بی ثبات ودرحال التیام
– افزایش میزان انعطاف پذیری و سهولت بخشیدن آن
– کاهش خطر آسیب پذیری عضلانی
– بازگشت و افزایش دامنه حرکتی مفصل
– بازگشت به ROM طبیعی در اطراف مفصل
در پروتکل های آب درمانی موارد زیر مدنظر قرار می گیرند:
– حداکثر تنشی که یک عضله میتواند در یک انقباض اعمال کند.
– توجه به استقامت و قدرت عضلات.
– توجه به مقاومت آب نسبت به هوا.
– ایجاد تعادل بین عضلات موافق ومخالف.
– ترجیح تمرینات استاتیک بر بالستیک.
– تمرینات استقامتی برای گروهی از عضلات در نظر گرفته شود.
– اجرای تمرینات در جهت عکس سفتی عضلات باشد.
– تمرینات قدرتی پس از اطمینان از اینکه مراجعه کننده توانایی لازم راکسب کرده اجرا شود.
– حرکات کششی داخل یا درسطح آب و بصورت اهسته وکنترل شده انجام شود.
– رعایت زمان کشش (حداقل ۱۰ ثانیه).
– استفاده از وسایل کمکی هنگام ضعف بیمار یا مراجعه کننده.
منبع:جزوه اب درمانی دکتر صدرالدین شجاع الدین (دانشگاه خوارزمی تهران)
گرداوری: پژوهنده

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart