تبریز سلامت

تبریز سلامتدوره های آموزشی پزشکی

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1دستیار کنار دندانپزشک74 ساعت تئوری و 54 ساعت عملی و 12 ساعت کلنیکیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2تکنسین مقدماتی داروخانه 76 ساعت تئوری و 24 ساعت عملی بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
3تکنسین پیشرفته داروخانه 90 ساعت تئوری و 40 ساعت عملی بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
4کمک های اولیه و فوریت های پزشکی 40 ساعت بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
5اصول عملکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی20 ساعتبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---

کارگاه های آموزشی

(بااعطای مدرک معتبر از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی)

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1تکنیک های نوین تمرینات مقاومتی1 روزبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2تمرینات مقاومتی با محدودیت گردش خون1 روزبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
3ماساژ تایلندی2 روزبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
4آموزش تخصصی باد کش و
ماساژ ورزشی
2 روزبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
5ورزش در آب2 روزبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---


دوره های آموزشی مجازی

با اعطای مدرک معتبر 

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1حرکات اصلاحی و درمانی ---بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (تخصصی اندام تحتانی) ---بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
3ارزیابی تخصصی آسیب های ورزشی و ارائه حرکات اصلاحی ---بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
4دوره مجازی فوریت های پزشکی 6 ساعت عملی---برگزار گردیدبرگزار گردید---
5دوره مجازی ICDL130 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---


دوره های آموزشی طب سنتی

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1مشاوره تغدیه و رژیم درمانی55 ساعت نظریبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2کاربرد درمانی گیاهان دارویی 1 28 ساعت نظری + 8 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعالپیش نیاز طب سنتی یک
3کاربرد درمانی گیاهان دارویی 228 ساعت نظری + 8 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعالپیش نیاز گیاهان دارویی یک
4طب سنتی یک44 ساعت نظری + 6 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
5طب سنتی دو 40 ساعت نظری +23 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعالپیش نیاز طب سنتی یک
6طب سنتی سه38 ساعت نظری ------غیر فعال---
7طب سنتی چهار---------غیر فعال---

دوره های آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1برنامه نویسی اندروید60 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2طراحی صفحات وب با Asp.net50بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---

دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

ردیفعنوان دورهطول دورهتاریخ برگزاریلینک    وضعیتتوضیحاتصادر کننده معتبر مدرک این دوره
1تکنسین مقدماتی داروخانه76 ساعت تئوری و 24 ساعت عملی-ثبت نام برگزار شد.اولین دوره جهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
2تکنسین پیشرفته داروخانه90 ساعت تئوری و 40 ساعت عملی-ثبت نامبرگزار شد.پیش نیاز تکنسین مقدماتی داروخانهجهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
3لیزر در پزشکی (لیزر در بیماری های پوست و زیبایی)38 ساعت تئوری و 64 ساعت عملی-ثبت نامبرگزار شد.اولین دوره جهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
4دستیار کنار دندانپزشک74 ساعت تئوری و 54 ساعت عملی و 12 ساعت کلنیکی-ثبت نامبرگزار شد.اولین دوره جهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
5کمک های اولیه و فوریت های پزشکی40 ساعت-ثبت نامبرگزار شد.اولین دوره جهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
6ماساژ2 روز-ثبت نامبرگزار شد.دومین دورهجهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
7ماساژ پیشرفته2 روز-ثبت نامبرگزار شد.اولین دوره جهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
8کارگاه روش ها و ابزار اندازه گیری ناهنجاری های عضلانی ْ اسکلتی و نحوه تشخیص آن در کودکان و نوجوانان1 روز
تبریز
-ثبت نامبرگزار شداولین دورهپژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم
9طب ورزشی (مقدماتی)30 ساعت-ثبت نامبرگزار شد.اولین دوره جهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی
10مشاوره تغذیه و رژیم درمانی55 ساعت-ثبت نامبرگزار شد.اولین دورهجهاددانشگاهی جهاد دانشگاهی


کارگاه های آموزشی موسسه

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام کارگاه مورد نظر کلیک نمائید.

ردیفعنوان دوره طول دوره تاریخ برگزاریلینک    وضعیتتوضیحاتصادر کننده معتبر مدرک این کارگاهآرشیو  عکس
2آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (تخصصی اندام تحتانی)یک روز
تبریز
95/11/14ثبت نامبرگزار شدمدرس دکتر حسن دانشمندی (رییس انجمن علمی حرکات اصلاحی ایران)پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
3ارزیابی تخصصی آسیب های ورزشی و ارائه حرکات اصلاحییک روز
تبریز
95/11/15ثبت نامبرگزار شدمدرس دکتر حسن دانشمندی (رییس انجمن علمی حرکات اصلاحی ایران)پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
4حرکات اصلاحی و درمانییک روز
تبریز
95/11/14ثبت نامبرگزار شدمدرس دکتر حسن دانشمندی (رییس انجمن علمی حرکات اصلاحی ایران)کلیک کنید
5ماساژ تخصصی سر و صورتیک روز
تبریز
2 مهر 95ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر غنی زاده پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
6آشنایی با چگونگی کاربرد شیوه های حرکتی-تصویری در آسیب شناسی و حرکات اصلاحییک روز
تبریز
1 مهر 95ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر غنی زاده پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
7اصول علمی کار با وزنه و طراحی تمرینیک روز
تبریز
۵ شهریور 95ثبت نامبرگزار شددومین دوره - مدرس دکتر آقاعلینژاد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
8آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (تخصصی ستون فقرات)یک روز
تبریز
15 مرداد 95ثبت نامبرگزار شددومین دوره - مدرس دکتر دانشمندپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
9تغذیه ورزشییک روز
تبریز
5 خرداد 95ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر گائینیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
10آب درمانیدو روز
تبریز
23 و 24 شهریور 95ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر آقانیا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
11ماساژ ورزشیدو روز
تبریز
27 و 31 فروردین 95ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر غنی زادهپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
12آسیب شناسی و حرکات اصلاحییک روز
تبریز
11 دی 94ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر دانشمند پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید
13علم تمرینیک روز
تبریز
27 آذر 94ثبت نامبرگزار شداولین دوره - مدرس دکتر آقاعلینژاد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم
1049
کلیک کنید

There are no products
0

Your Cart